Izdelava investicijske dokumentacije in prijavljanje na razpise za pridobitev različnih vrst pomoči

sl en
 

Naš cilj v okviru podjetniškega svetovanja je kar najbolje slediti željam in načrtom naših naročnikov ter jim pomagati do želenih ciljev po najboljših močeh.

plan [425x282 px, 28.113 bytes]

Izbrali ste pravi naslov, če imate kot posameznik ali podjetje v bodoče namen investirati, pa vam izdelava investicijske dokumentacije predstavlja problem. Za vas in vaše podjetje izdelamo DIIP, Investicijski program, Poslovni načrt, Analizo stroškov in koristi in vas skupaj s partnerji popeljemo od osnutka investicije pa do pridobitve subvencije ali do končne izvedbe. 

Spremljamo aktualne razpise evropskih strukturnih skladov, kohezijskega sklada, podjetniškega sklada, agencij in slovenskih ministrstev, ki ponujajo pomoč v obliki nepovratnih sredstev pri izvedi različnih vrst investicij. Za vas izdelamo celotno vlogo na razpis s pripadajočo dokumentacijo.

Imamo tudi certifikat za vodenje projektov – Project management, s katerim smo formalno potrdili naše sposobnosti za vodenje projektov od začetka do realne izvedbe s sledenjem vsem stroškom in z upoštevanjem nujnih postopkov. Vse to za doseg želenih rezultatov vas in/ali vašega podjetja.

Sodelovanje med našim podjetjem in naročnikom temelji na osebnih stikih in na večkratnih pogovorih, saj tako kar najbolje spoznamo samega naročnika, glavni namen njegove investicije in morebitne ovire, ki investicijo spremljajo. Na tem temelji izdelana investicijska dokumentacija, ki je tako veliko bolj kakovostna, realna in uspešna na razpisih.

Kateri skladi in organizacije objavljajo razpise za pridobitev nepovratnih sredstev in drugih vrst pomoči?

PREVZAMEMO :

Pripravo kompletne vloge za kandidaturo na javnem razpisu

Izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ali Investicijskega programa (IP), oziroma poslovnega načrta v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ( Ur.l.RS št.60/2006 )

Analizo stroškov in koristi (CBA) za posamezne projekte v skladu s Priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov in Dokumentom 4 Evropske komisije

Izvedemo predhodno vrednotenje projektov z oceno primernosti za izvedbo projekta v okviru javno zasebnega partnerstva v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu ( Ur.l.RS 127/20076 )

Poslovno svetovanje :
priprava programov za lokalne skupnosti in mala podjetja ( Operativni programi varstva okolja, DIIP,IP, Analiza stroškov in učinkov CBA ).

VODENJE PROJEKTOV - Projektni Management
Certifikat NPK št.60/3400.005.6.1.

Da je projekt učinkovit in uspešen lahko govorimo takrat, ko je tudi v celoti zaključen v skladu s terminskim planom in so končani vsi postopki za pridobitev potrebne dokumentacije (uporabno dovoljenje), ter vložen končni zahtevek za izplačilo subvencije. To predstavlja investitorjem velikokrat težave, zato je strokovno vodenje projektov nujno. Stroški priprave dokumentacije in vodenja projekta so uvrščeni med upravičene stroške investicije.

BANKE :
pomoč pri pridobivanju kreditov in drugih bančnih produktov, partner UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., poslovni načrti za banke, priprava vlog.

Poslovni načrti, priprave na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz državnih skladov in skladov EU, koncesije, projekti javno - zasebnega partnerstva (PPP-projekti), vodenje projektov s področja turizma, okoljskega managementa in javne uprave.

mag. Neda Kovačič,
univ.dipl.ekon.